vietnamese lifeway

The Vietnamese people of Pierce County constitute a large unreached people group in the Northwest. About 2% are Christian evangelical, 15% are Roman Catholic, and more than 80% of the Vietnamese population are lost. Therefore Jesus said unto you, “The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest. (Luke 10:2 KJV)” So, Lakewood and Tacoma are the great harvest field for you to be a part of Vietnamese LifeWay Church and make the difference.

Người Việt Nam ở quận Pierce Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ là một sắc tộc vẫn còn rất đông người chưa tin Chúa . Ở đây có khoảng 2% là Cơ Đốc Nhân, 15% là Công Giáo La-Mã, và còn hơn 80% dân số người Việt Nam đang lạc mất. Vì vậy Chúa Giê-su đã nói với quí vị rằng,

“Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình (Lu-ca 10:2).

Vì thế, Lakewood và Tacoma là cánh đồng lúa vàng để quí vị cùng đồng công với Hội Thánh Sống Đạo thu hoạch nhiều linh hồn.


Give Now circledollar

vietnamese lifeway leadership

Jonathan and Vanessa Nguyen

Lead Pastor

253.228.5317

JPTNguyen@gmail.com


The Nguyens have been commissioned as Missionary Church Planters for the Vietnamese and all nations at Trinity Baptist Church, Lakewood, WA. Pastor Nguyen has a Master of Divinity Degree at Golden Gate Baptist Theological Seminary. The pastor’s wife, Mrs. Vanessa Pham Nguyen holds a Bachelor Degree (MIS/HR. majors) at WSU. They have two lovely daughters, Eileen and Jasleen.